หลักการและเหตุผล | วัตถุประสงค์ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | คณะกรรมการบริหารโครงการ | ระยะเวลาดำเนินโครงการ | สถานที่จัดประชุมวิชาการ | คุณสมบัติของผู้เข้าโครงการ | วิธีการจัดกิจกรรม | กำหนดการ | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ | ดาวน์โหลด | ลงทะเบียนออนไลน์
 
Show as single page
  1. เพื่อให้ความรู้ในการประยุกต์เทคโนโลยีเพื่อเรียนรู้และการบริหารงานในมหาวิทยาลัย
  2. เพื่อจัดนิทรรศการความรู้เรื่อง การนำ Google Apps for Education มาใช้ในมหาวิทยาลัย
  3. เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแบ่งปันประสบการณ์แก่ผู้เข้าร่วมงาน

หลักการและเหตุผล | Page 2 of 13 | หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ภาพกิจกรรม งาน มศว IT วิชาการ ครั้งที่ 5
 
Tags 
ภาพกิจกรรม งาน มศว IT วิชาการ ครั้งที่ 4
 
Tags 

Copyright 2009 by Computer Center