หลักการและเหตุผล | วัตถุประสงค์ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | คณะกรรมการบริหารโครงการ | ระยะเวลาดำเนินโครงการ | สถานที่จัดประชุมวิชาการ | คุณสมบัติของผู้เข้าโครงการ | วิธีการจัดกิจกรรม | กำหนดการ | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ | ดาวน์โหลด | ลงทะเบียนออนไลน์
 
Show as single page

รายนามคณะกรรมการอำนวยการ
 
อธิการบดี
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษามหาวิทยาลัย ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ที่ปรึกษา
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ที่ปรึกษา
ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์
ประธานกรรมการ
ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง
กรรมการ
ผู้อำนวยการสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
กรรมการ
ผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
กรรมการ
อาจารย์อรรณพ     โพธิสุข
กรรมการ
อาจารย์วัชรพงศ์    แสงอ่อน
กรรมการ
นายสมบุญ           อุดมพรยิ่ง
กรรมการ
นายมหัทธวัฒน์     รักษาเกียรติศักดิ์
กรรมการ
นางสาววิลาวัลย์    บัวขำ
กรรมการ
นางพัชรินทร์        สนธิวนิช
กรรมการ
นายดิเรก             อึ้งตระกูล
กรรมการ
นางพิมล             เมฆสวัสดิ์
กรรมการ
นายชณรรษ         หาญอาษา
กรรมการ
นางสาวสุวิมล       คงศักดิ์ตระกูล                               
กรรมการ
นายไพโรจน์        ผาสุวรรณ์
กรรมการและเลขานุการ
นางศิริศศิเกษม    วิจิตร
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

รายนามคณะกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมบรรยายวิชาการ
 
ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์
ประธานกรรมการ
ผู้อำนวยการสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
รองประธานกรรมการ
ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง
รองประธานกรรมการ
ผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
รองประธานกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรชัย   วิริยะสุทธิวงศ์
รรมการ
อาจารย์วัชรพงศ์                แสงอ่อน
กรรมการ
นางพิมล                          เมฆสวัสดิ์
กรรมการ
นายสมบุญ                       อุดมพรยิ่ง
กรรมการ
นางสาวสุวิมล                    คงศักดิ์ตระกูล
กรรมการ
นางสาวพรทิพย์                 พงษ์สวัสดิ์
กรรมการ
นางดวงพร                        ผลมาก
กรรมการ
นายไพโรจน์                     ผาสุวรรณ์
กรรมการและเลขานุการ
นางสาวมณฑลี                  ลิ้มกิจเจริญภรณ์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

รายนามคณะกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมนิทรรศการ
 
ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์
ประธานกรรมการ
อาจารย์อรรณพ            โพธิสุข
รองประธานกรรมการ
นายมหัทธวัฒน์             รักษาเกียรติศักดิ์
กรรมการ
นายทรงยศ                  ขันบุตรศรี
กรรมการ
นางสาวสุทิสา               ลี้อนันต์ศักดิ์ศิริ
กรรมการ
นางสาวฐิตาภา              จิโสะ
กรรมการ
นางสาวอมรรัตน์           เอื้อมานะสกุล
กรรมการ
นายพงศ์ภูมิพันธ์           เตี๋ยอนุกูล
กรรมการ
นายปวรุตม์                  พงศ์พฤฒานนท์
กรรมการ
นางสาวญาดา               คนสูงดี
กรรมการ
นายนคร                      บริพนธ์มงคล
กรรมการและเลขานุการ
นายสันติ                     สุขยานันท์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 

รายนามคณะกรรมการฝ่ายวีดิทัศน์และประชาสัมพันธ์
 
ผู้อำนวยการสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
ประธานกรรมการ
นายสุรเชษฐ์             มีฤทธิ์
รองประธานกรรมการ
นายชณรรษ             หาญอาษา
รองประธานกรรมการ
อาจารย์วัชรพงศ์        แสงอ่อน
กรรมการ
นายเมธี                   คชาไพร
กรรมการ
นายไพรัตน์              ดีเทียนอินทร์
กรรมการ
นางจุไรรัตน์             ดีเทียนอินทร์
กรรมการ
นายณัฐนัย               ศรีโรจน์
กรรมการ
นายชัยพร               สุวรรณประสพ
กรรมการ
นายสัญญา              จงจิตร
กรรมการ
นายสุเมธ                กลิ่นหอม
กรรมการ
นายธนิสร                ศิริรธัญญู
กรรมการ
นางมานิตา               ภัยวิมุติ
กรรมการ
นายยอดชาย            ไทยประเสริฐ
กรรมการ
นายพนิตย์               ทองดี
กรรมการ
นายเด่นชัย              ทองรัสมี
กรรมการ
นางอภิรดี                สุขีเกตุ
กรรมการ
นางสาวศิริพัตร์         ตันเสถียร
กรรมการ
นางสาวอรัญญา        เข็มทอง
กรรมการ
นายปวริศร          เมธานันท์
กรรมการ
นางสาวสุกัญญา       หงษาครประเสริฐ
กรรมการและเลขานุการ
นางสาวสายรุ้ง         ลิวัลย์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
  
รายนามคณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่
 
ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง
ประธานกรรมการ
นายเชิดชาติ            พุกพูน
รองประธานกรรมการ
นายดิเรก                อึ้งตระกูล
รองประธานกรรมการ
นายพัฒนา              จัตวานิล
กรรมการ
นายอินทนนท์          จั่นนิลลา
กรรมการ
นายสายฝน             ขุนเศรษฐี
กรรมการ
นายเฉลิมพล           คำนิกรณ์
กรรมการ
นายประกิจ              ลีลาเชี่ยวชาญกุล
กรรมการ
นายถาวร                หงษ์ทอง
กรรมการ
นายเจตนิพัทธ์          กวยทอง
กรรมการ
นายธนรรณพ           อินตาสาย
กรรมการ
นายอำนาจ              นิ่มนวล
กรรมการ
นายอุดร                 วงษ์ไทย
กรรมการและเลขานุการ
นางสาวสาวิตรี         ตรีนาค
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 
รายนามคณะกรรมการฝ่ายจัดเลี้ยงและของที่ระลึก
 
นางพัชรินทร์            สนธิวนิช
ประธานกรรมการ
นางกรัณฑ์รัตน์         ศรีกาหลง
กรรมการ
นายดนัย                 มณฑาทิพย์กุล
กรรมการ
นางสาวจันทนา         หมื่นพันธ์
กรรมการ
นางสาวธันยธร         พงษ์เฉลิม
กรรมการ
นายสายฝน             ขุนเศรษฐี
กรรมการ
นางสุธาทิพย์           ผนวกสุข
กรรมการและเลขานุการ
นางวรรณี               สมบุญประเสริฐ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 
รายนามคณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน
 
นางสาววิลาวัลย์        บัวขำ
ประธานกรรมการ
นายภัทรชัย             ไชยมงคล
กรรมการ
นายภาคภูมิ              แสนทอง
กรรมการ
นายชัยวัฒน์             ช่างกลึง
กรรมการ
นางสาวอมรา            กล่อมจาด
กรรมการ
นายวรเศรษฐ์            ธนะคูณเศรษฐ์
กรรมการ
นายจักรพันธ์            อินสุด
กรรมการ
นายธนกฤต              อุบลวัฒน์
กรรมการ
นางสาววันทนา          ผ่องภักต์
กรรมการและเลขานุการ
นางชูศรี                   เชาวนารมย์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 
คณะกรรมการฝ่ายประสานงานทั่วไป
ประธานกรรมการ
นายไพโรจน์             ผาสุวรรณ์
กรรมการ
นางพัชรินทร์             สนธิวนิช
กรรมการ
นางอัญชลี                มุสิกมาศ
กรรมการ
นายเมธี                   คชาไพร
กรรมการ
นางสาวนฤดี             สุขล้ำ
กรรมการ
นางศิริศศิเกษม         วิจิตร
กรรมการและเลขานุการ
นางสาวจิตติมา          ช่างไม้
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 

 

 


หน่วยงานที่รับผิดชอบ | Page 4 of 13 | ระยะเวลาดำเนินโครงการ
ภาพกิจกรรม งาน มศว IT วิชาการ ครั้งที่ 5
 
Tags 
ภาพกิจกรรม งาน มศว IT วิชาการ ครั้งที่ 4
 
Tags 

Copyright 2009 by Computer Center