หลักการและเหตุผล | วัตถุประสงค์ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | คณะกรรมการบริหารโครงการ | ระยะเวลาดำเนินโครงการ | สถานที่จัดประชุมวิชาการ | คุณสมบัติของผู้เข้าโครงการ | วิธีการจัดกิจกรรม | กำหนดการ | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ | ดาวน์โหลด | ลงทะเบียนออนไลน์
 
Show as single page

วันอังคารที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2556
ณ อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นิทรรศการ ประชาสัมพันธ์
09.00 –  16.00
เผยแพร่ความรู้ด้านการประยุกต์ไอซีทีเพื่อการจัดการสถานศึกษาผ่านทางวีดีทัศน์
บรรยายวิชาการ
08.30 –  08.45
ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
08.45 –  09.00
กล่าวรายงานการจัดงาน IT วิชาการ ครั้งที่ 5
   โดย ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์
09.00 –  09.15
เปิดการประชุม IT วิชาการ ครั้งที่ 5
   โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
09.15 –  10.15
บรรยายเรื่อง “เส้นทางการเรียนรู้ไอทีในศตวรรษที่ 21”
   โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เด่นพงศ์  สุดภักดี
           รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
           มหาวิทยาลัยขอนแก่น   
10.15 –  11.15
บรรยายเรื่อง“ก้าวทันการประยุกต์ไอทีเพื่อบริหารการศึกษา”
   โดย รองศาสตราจารย์ดร.พสุ เดชะรินทร์
          คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
          จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11.15 –  12.15
กิจกรรม : “ก้าวไปกับ Google Apps @ SWU”
   โดย ทีม Google Early Adopter                                   
 
  
 
 

วันพฤหัสบดีที่  27  มิถุนายน  2556
ณ โถงชั้น 1 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 องครักษ์

นิทรรศการ ประชาสัมพันธ์
09.00 –  16.00

เผยแพร่ความรู้ด้านการประยุกต์ไอซีทีเพื่อการจัดการสถานศึกษาผ่านทางวีดีทัศน์

บรรยายวิชาการ
09.00 –  10.00
กิจกรรม : “ก้าวไปกับ Google Apps @ SWU”
   โดย ทีม Google Early Adopter
10.00 –  12.00
เรื่อง “การประยุกต์เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ใน มศว”
   โดย คณาจารย์ มศว

วิธีการจัดกิจกรรม | Page 9 of 13 | ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ภาพกิจกรรม งาน มศว IT วิชาการ ครั้งที่ 5
 
Tags 
ภาพกิจกรรม งาน มศว IT วิชาการ ครั้งที่ 4
 
Tags 

Copyright 2009 by Computer Center