หลักการและเหตุผล | วัตถุประสงค์ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | คณะกรรมการบริหารโครงการ | ระยะเวลาดำเนินโครงการ | สถานที่จัดประชุมวิชาการ | คุณสมบัติของผู้เข้าโครงการ | วิธีการจัดกิจกรรม | กำหนดการ | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ | ดาวน์โหลด | ลงทะเบียนออนไลน์
 
Show as single page
  1. นิสิต คณาจารย์ ผู้บริหารและบุคลากรได้พัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
  2. นิสิต คณาจารย์ ผู้บริหารและบุคลากรได้มีความเข้าใจในเรื่องการนำ Google Apps for Education มาใช้ในมหาวิทยาลัย
  3. ผู้เข้าร่วมงานได้แลกเปลี่ยนและแบ่งปันประสบการณ์ร่วมกัน

กำหนดการ | Page 10 of 13 | ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ
ภาพกิจกรรม งาน มศว IT วิชาการ ครั้งที่ 5
 
Tags 
ภาพกิจกรรม งาน มศว IT วิชาการ ครั้งที่ 4
 
Tags 

Copyright 2009 by Computer Center