หลักการและเหตุผล | วัตถุประสงค์ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | คณะกรรมการบริหารโครงการ | ระยะเวลาดำเนินโครงการ | สถานที่จัดประชุมวิชาการ | คุณสมบัติของผู้เข้าโครงการ | วิธีการจัดกิจกรรม | กำหนดการ | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ | ดาวน์โหลด | ลงทะเบียนออนไลน์
 
Show as multiple pages

ในศตวรรษที่ 21 เป็นยุคที่เทคโนโลยีมีการพัฒนาไปอย่างมาก เน้นความทันสมัย สะดวก รวดเร็วจนทำให้บุคคลสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีและนำมาใช้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้แห่งตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถนำไปประยุกต์เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตนต้องการได้   นอกจากนี้การจัดการศึกษาในปัจจุบันยังมุ่งเน้นให้มีการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ให้ความสำคัญและเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ใฝ่หาความรู้ด้วยตนเอง เพื่อให้กระบวนการเรียนรู้นั้นเกิดเป็นความรู้ที่ยั่งยืน และสามารถนำไปเชื่อมโยงต่อยอดในการค้นคว้าความรู้ด้านอื่นๆ ต่อไป  ทำให้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ในปัจจุบันจึงมีพัฒนาการเพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้แบบเอกัตบุคคล ให้ผู้เรียนสามารถจัดการเรียนรู้แห่งตนให้เท่าทันโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลง  และเน้นการพัฒนาทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคลเพื่อสร้างเครือข่ายความรู้  และช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้อย่างง่ายดาย  ดังนั้นทักษะในศตวรรษที่ 21 ในประเด็นความสามารถด้านเทคโนโลยี (Technology) จึงเป็นเรื่องสำคัญยิ่งที่ทุกคนต้องมี  เพื่อให้สามารถเลือกและใช้เทคโนโลยีด้านต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง และนำไปใช้ในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การทำงาน และการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เหมาะสม และมีคุณธรรม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้ตะหนักถึงความสำคัญในเรื่องนี้ และได้กำหนดแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฉบับปี 2553-2567  และแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ พุทธศักราช 2555- 2559 ไว้หลายประการ ทั้งใน แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์หลัก (Super Strategic Action Plan – SSAP 5 ที่กำหนดเป้าประสงค์การผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรมและมีอัตลักษณ์ด้าน  “ความสามารถในการใช้ ICT (Information Communication Technology)”  และในแผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์ (Strategic Action Plan – SAP 5 ก็ได้ให้ความสำคัญต่อการใช้เครื่องมือทางการบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมเพื่อการพัฒนาระบบบริหารที่มีคุณภาพ
เครื่องมือทางเทคโนโลยีที่สามารถนำมาประยุกต์เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การบริหารงานให้มีประสิทธิภาพในปัจจุบันมีความหลากหลายเป็นอย่างมาก สำนักคอมพิวเตอร์จึงได้จัดโครงการประชุมวิชาการ : " มศว IT วิชาการ ครั้งที่ 5 " ขึ้นโดยจัดเป็นกิจกรรมบรรยายทางวิชาการ และจัดนิทรรศการ “การประยุกต์ระบบ Google Apps for Education ในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ” ขึ้น  เพื่อให้ความรู้แก่นิสิต คณาจารย์ ผู้บริหาร และบุคลากร และเพื่อเป็นเวทีในการแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ร่วมกัน


 1. เพื่อให้ความรู้ในการประยุกต์เทคโนโลยีเพื่อเรียนรู้และการบริหารงานในมหาวิทยาลัย
 2. เพื่อจัดนิทรรศการความรู้เรื่อง การนำ Google Apps for Education มาใช้ในมหาวิทยาลัย
 3. เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแบ่งปันประสบการณ์แก่ผู้เข้าร่วมงาน

 1. สำนักคอมพิวเตอร์
 2. สำนักหอสมุดกลาง
 3. สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
 4. สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้

รายนามคณะกรรมการอำนวยการ
 
อธิการบดี
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษามหาวิทยาลัย ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ที่ปรึกษา
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ที่ปรึกษา
ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์
ประธานกรรมการ
ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง
กรรมการ
ผู้อำนวยการสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
กรรมการ
ผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
กรรมการ
อาจารย์อรรณพ     โพธิสุข
กรรมการ
อาจารย์วัชรพงศ์    แสงอ่อน
กรรมการ
นายสมบุญ           อุดมพรยิ่ง
กรรมการ
นายมหัทธวัฒน์     รักษาเกียรติศักดิ์
กรรมการ
นางสาววิลาวัลย์    บัวขำ
กรรมการ
นางพัชรินทร์        สนธิวนิช
กรรมการ
นายดิเรก             อึ้งตระกูล
กรรมการ
นางพิมล             เมฆสวัสดิ์
กรรมการ
นายชณรรษ         หาญอาษา
กรรมการ
นางสาวสุวิมล       คงศักดิ์ตระกูล                               
กรรมการ
นายไพโรจน์        ผาสุวรรณ์
กรรมการและเลขานุการ
นางศิริศศิเกษม    วิจิตร
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

รายนามคณะกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมบรรยายวิชาการ
 
ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์
ประธานกรรมการ
ผู้อำนวยการสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
รองประธานกรรมการ
ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง
รองประธานกรรมการ
ผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
รองประธานกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรชัย   วิริยะสุทธิวงศ์
รรมการ
อาจารย์วัชรพงศ์                แสงอ่อน
กรรมการ
นางพิมล                          เมฆสวัสดิ์
กรรมการ
นายสมบุญ                       อุดมพรยิ่ง
กรรมการ
นางสาวสุวิมล                    คงศักดิ์ตระกูล
กรรมการ
นางสาวพรทิพย์                 พงษ์สวัสดิ์
กรรมการ
นางดวงพร                        ผลมาก
กรรมการ
นายไพโรจน์                     ผาสุวรรณ์
กรรมการและเลขานุการ
นางสาวมณฑลี                  ลิ้มกิจเจริญภรณ์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

รายนามคณะกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมนิทรรศการ
 
ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์
ประธานกรรมการ
อาจารย์อรรณพ            โพธิสุข
รองประธานกรรมการ
นายมหัทธวัฒน์             รักษาเกียรติศักดิ์
กรรมการ
นายทรงยศ                  ขันบุตรศรี
กรรมการ
นางสาวสุทิสา               ลี้อนันต์ศักดิ์ศิริ
กรรมการ
นางสาวฐิตาภา              จิโสะ
กรรมการ
นางสาวอมรรัตน์           เอื้อมานะสกุล
กรรมการ
นายพงศ์ภูมิพันธ์           เตี๋ยอนุกูล
กรรมการ
นายปวรุตม์                  พงศ์พฤฒานนท์
กรรมการ
นางสาวญาดา               คนสูงดี
กรรมการ
นายนคร                      บริพนธ์มงคล
กรรมการและเลขานุการ
นายสันติ                     สุขยานันท์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 

รายนามคณะกรรมการฝ่ายวีดิทัศน์และประชาสัมพันธ์
 
ผู้อำนวยการสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
ประธานกรรมการ
นายสุรเชษฐ์             มีฤทธิ์
รองประธานกรรมการ
นายชณรรษ             หาญอาษา
รองประธานกรรมการ
อาจารย์วัชรพงศ์        แสงอ่อน
กรรมการ
นายเมธี                   คชาไพร
กรรมการ
นายไพรัตน์              ดีเทียนอินทร์
กรรมการ
นางจุไรรัตน์             ดีเทียนอินทร์
กรรมการ
นายณัฐนัย               ศรีโรจน์
กรรมการ
นายชัยพร               สุวรรณประสพ
กรรมการ
นายสัญญา              จงจิตร
กรรมการ
นายสุเมธ                กลิ่นหอม
กรรมการ
นายธนิสร                ศิริรธัญญู
กรรมการ
นางมานิตา               ภัยวิมุติ
กรรมการ
นายยอดชาย            ไทยประเสริฐ
กรรมการ
นายพนิตย์               ทองดี
กรรมการ
นายเด่นชัย              ทองรัสมี
กรรมการ
นางอภิรดี                สุขีเกตุ
กรรมการ
นางสาวศิริพัตร์         ตันเสถียร
กรรมการ
นางสาวอรัญญา        เข็มทอง
กรรมการ
นายปวริศร          เมธานันท์
กรรมการ
นางสาวสุกัญญา       หงษาครประเสริฐ
กรรมการและเลขานุการ
นางสาวสายรุ้ง         ลิวัลย์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
  
รายนามคณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่
 
ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง
ประธานกรรมการ
นายเชิดชาติ            พุกพูน
รองประธานกรรมการ
นายดิเรก                อึ้งตระกูล
รองประธานกรรมการ
นายพัฒนา              จัตวานิล
กรรมการ
นายอินทนนท์          จั่นนิลลา
กรรมการ
นายสายฝน             ขุนเศรษฐี
กรรมการ
นายเฉลิมพล           คำนิกรณ์
กรรมการ
นายประกิจ              ลีลาเชี่ยวชาญกุล
กรรมการ
นายถาวร                หงษ์ทอง
กรรมการ
นายเจตนิพัทธ์          กวยทอง
กรรมการ
นายธนรรณพ           อินตาสาย
กรรมการ
นายอำนาจ              นิ่มนวล
กรรมการ
นายอุดร                 วงษ์ไทย
กรรมการและเลขานุการ
นางสาวสาวิตรี         ตรีนาค
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 
รายนามคณะกรรมการฝ่ายจัดเลี้ยงและของที่ระลึก
 
นางพัชรินทร์            สนธิวนิช
ประธานกรรมการ
นางกรัณฑ์รัตน์         ศรีกาหลง
กรรมการ
นายดนัย                 มณฑาทิพย์กุล
กรรมการ
นางสาวจันทนา         หมื่นพันธ์
กรรมการ
นางสาวธันยธร         พงษ์เฉลิม
กรรมการ
นายสายฝน             ขุนเศรษฐี
กรรมการ
นางสุธาทิพย์           ผนวกสุข
กรรมการและเลขานุการ
นางวรรณี               สมบุญประเสริฐ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 
รายนามคณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน
 
นางสาววิลาวัลย์        บัวขำ
ประธานกรรมการ
นายภัทรชัย             ไชยมงคล
กรรมการ
นายภาคภูมิ              แสนทอง
กรรมการ
นายชัยวัฒน์             ช่างกลึง
กรรมการ
นางสาวอมรา            กล่อมจาด
กรรมการ
นายวรเศรษฐ์            ธนะคูณเศรษฐ์
กรรมการ
นายจักรพันธ์            อินสุด
กรรมการ
นายธนกฤต              อุบลวัฒน์
กรรมการ
นางสาววันทนา          ผ่องภักต์
กรรมการและเลขานุการ
นางชูศรี                   เชาวนารมย์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 
คณะกรรมการฝ่ายประสานงานทั่วไป
ประธานกรรมการ
นายไพโรจน์             ผาสุวรรณ์
กรรมการ
นางพัชรินทร์             สนธิวนิช
กรรมการ
นางอัญชลี                มุสิกมาศ
กรรมการ
นายเมธี                   คชาไพร
กรรมการ
นางสาวนฤดี             สุขล้ำ
กรรมการ
นางศิริศศิเกษม         วิจิตร
กรรมการและเลขานุการ
นางสาวจิตติมา          ช่างไม้
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 

 

 


ระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม - 5  กรกฎาคม  2556


ชั้น 1 – ชั้น 4 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์สาโรช  บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โถงชั้น 1 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์


นิสิต คณาจารย์ ผู้บริหาร และบุคลากร


 1. บรรยายวิชาการ
 2. นิทรรศการความรู้ด้านไอซีที
 3. เผยแพร่ความรู้ด้านการประยุกต์ไอซีทีในยุคปัจจุบันผ่านทางวีดีทัศน์

วันอังคารที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2556
ณ อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นิทรรศการ ประชาสัมพันธ์
09.00 –  16.00
เผยแพร่ความรู้ด้านการประยุกต์ไอซีทีเพื่อการจัดการสถานศึกษาผ่านทางวีดีทัศน์
บรรยายวิชาการ
08.30 –  08.45
ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
08.45 –  09.00
กล่าวรายงานการจัดงาน IT วิชาการ ครั้งที่ 5
   โดย ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์
09.00 –  09.15
เปิดการประชุม IT วิชาการ ครั้งที่ 5
   โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
09.15 –  10.15
บรรยายเรื่อง “เส้นทางการเรียนรู้ไอทีในศตวรรษที่ 21”
   โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เด่นพงศ์  สุดภักดี
           รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
           มหาวิทยาลัยขอนแก่น   
10.15 –  11.15
บรรยายเรื่อง“ก้าวทันการประยุกต์ไอทีเพื่อบริหารการศึกษา”
   โดย รองศาสตราจารย์ดร.พสุ เดชะรินทร์
          คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
          จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11.15 –  12.15
กิจกรรม : “ก้าวไปกับ Google Apps @ SWU”
   โดย ทีม Google Early Adopter                                   
 
  
 
 

วันพฤหัสบดีที่  27  มิถุนายน  2556
ณ โถงชั้น 1 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 องครักษ์

นิทรรศการ ประชาสัมพันธ์
09.00 –  16.00

เผยแพร่ความรู้ด้านการประยุกต์ไอซีทีเพื่อการจัดการสถานศึกษาผ่านทางวีดีทัศน์

บรรยายวิชาการ
09.00 –  10.00
กิจกรรม : “ก้าวไปกับ Google Apps @ SWU”
   โดย ทีม Google Early Adopter
10.00 –  12.00
เรื่อง “การประยุกต์เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ใน มศว”
   โดย คณาจารย์ มศว

 1. นิสิต คณาจารย์ ผู้บริหารและบุคลากรได้พัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
 2. นิสิต คณาจารย์ ผู้บริหารและบุคลากรได้มีความเข้าใจในเรื่องการนำ Google Apps for Education มาใช้ในมหาวิทยาลัย
 3. ผู้เข้าร่วมงานได้แลกเปลี่ยนและแบ่งปันประสบการณ์ร่วมกัน

 1. มีจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 200 คน
 2. มีความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ  ร้อยละ 85

โครงการ
ใบตอบรับ
 เอกสารประกอบการบรรยาย "ก้าวทันการประยุกต์ไอทีเพื่อบริหารการศึกษา"
เอกสารประกอบการบรรยาย "เส้นทางการเรียนรู้ไอทีในศตวรรษที่ 21"

คลิ้ก    ลงทะเบียนออนไลน์

ภาพกิจกรรม งาน มศว IT วิชาการ ครั้งที่ 5
 
Tags 
ภาพกิจกรรม งาน มศว IT วิชาการ ครั้งที่ 4
 
Tags 

Copyright 2009 by Computer Center