นิทรรศการ และ การประชาสัมพันธ์
วันที่ 29-30  มกราคม พ.ศ.2553 เวลา 9.00 – 16.00 น.
ณ ห้องแปดเหลี่ยม ชั้น 1 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

1. เผยแพร่ความรู้ด้านการประยุกต์ไอซีทีเพื่อการจัดการสถานศึกษาผ่านทางวีดีทัศน์
2. นิทรรศการความรู้ด้านไอซีทีเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

บรรยายวิชาการ
วันที่ 29 มกราคม พ.ศ.2553
ณ ห้องแปดเหลี่ยม ชั้น 1 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 เวลา

หัวข้อบรรยาย

จำนวนผู้เข้าฟังบรรยาย

เอกสาร
ประกอบ
 10.00 – 11.00
บรรยาย เรื่อง “เทคโนโลยี 3G เรื่องใหม่ที่ใกล้ตัว”

โดย  คุณวีรพงษ์ อภิวงศ์งาม
        ICT Consultant
        บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

 179 คน

  
 11.00 - 12.00
บรรยาย เรื่อง “การยศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิตในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ”

โดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นริศา ชุตินารา 
       คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

179 คน 

  
 12.00 – 13.00
พักการบรรยายวิชาการ
 
 
 13.00 – 14.00

บรรยาย เรื่อง “เทคโนโลยี 3G เรื่องใหม่ที่ใกล้ตัว”

โดย  คุณวีรพงษ์ อภิวงศ์งาม
        ICT Consultant
        บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
  

 229 คน

   
 14.00 – 15.00
บรรยาย เรื่อง “พ.ร.บ. การกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เกี่ยวข้องอะไรกับเราบ้าง”

โดย นายมหัทธวัฒน์  รักษาเกียรติศักดิ์ 
      สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

170 คน 

  

 วันที่ 30  มกราคม พ.ศ.2553
ณ ห้องแปดเหลี่ยม ชั้น 1 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 เวลา

หัวข้อบรรยาย

จำนวนผู้เข้าฟังบรรยาย

เอกสาร
ประกอบ
 10.00 – 11.00
บรรยาย เรื่อง “เทคโนโลยี Android ในโลกใหม่ของการสื่อสาร”

โดย คุณสุรชัย หิรัญนิธิชัย
      Technical architecture engineer specialist
      บริษัท  แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

129 คน

 11.00 - 12.00
บรรยาย เรื่อง “Virtualization in Memory สำคัญอย่างไรในโลกปัจจุบัน”

โดย คุณสุรชัย หิรัญนิธิชัย
      Technical architecture engineer specialist
      บริษัท  แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

150 คน

 12.00 – 13.00
พักการบรรยายวิชาการ
 
 
 13.00 – 14.00

เสวนาเรื่อง “IT Services ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ”

โดย นายสันติ สุขยานันท์  
       นายมหัทธวัฒน์ รักษาเกียรติศักดิ์ และ  
       นางสาวพรทิพย์ พงษ์สวัสดิ์
       สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

72 คน

 

 


งาน IT วิชาการ ครั้งที่ 2
29-30 มกราคม 2553

Copyright 2009 by Computer Center