มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาและการแก้ปัญหาประเทศชาติ แก้ปัญหาสังคม แก้ปัญหาวิกฤตด้วยการนำ “การศึกษา” มาผสานกับบริบทอื่นๆ ทั้งการศึกษาในระบบและนอกระบบ  และให้ความสำคัญกับการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ซึ่งได้เข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาระบบการศึกษาของประเทศเป็นอย่างมาก  ดังนั้น ในโอกาสเฉลิมฉลองที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒครบรอบ 60 ปี จึงได้จัดงาน “มศว 60 ปี ศรีสง่ามหานคร” โดยมีหน่วยงานต่างๆ ร่วมจัดกิจกรรมในโอกาสนี้ตลอดปี 2552 – 2553 สำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้ ได้แก่ กิจกรรม  “มศว 60 ปี : IT วิชาการ” ในประเด็นเรื่อง “ไอซีทีเพื่อการศึกษาชุมชน” ในวันที่ 29 มิถุนายน 2552 และวันที่ 30 มิถุนายน 2552 เวลา 9.00 – 16.30 น. ณ อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  กรุงเทพมหานคร

 กิจกรรมที่ 1
การลงนามความร่วมมือ
ทางวิชาการเพื่อชุมชน

 กิจกรรมที่ 2 
บรรยายวิชาการเพื่อชุมชน

 กิจกรรมที่ 3
นิทรรศการผลงานวิชาการ

สำหรับนิสิต มศว ที่เข้าร่วมกิจกรรมในงานครั้งนี้ สามารถลงบันทึกกิจกรรมของนิสิตได้ (กลุ่ม 2 : กิจกรรมาจริยธรรม/บุคลิกภาพ)

Tags 
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับภาพรวมของงานครั้งนี้

Submit Survey  View Results

Copyright 2009 by Computer Center