โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน (บก13. โครงการ Cyber Education Center) สำนักคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กำหนดจัด งาน IT วิชาการ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 29-30 มกราคม  2553  เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ ห้องแปดเหลี่ยม ชั้น 1 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  เลขที่ 114 ถนนสุขุมวิท ซอยสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร  
[ โครงการ | กำหนดการ ]

 

 กิจกรรมที่ 1
บรรยายวิชาการเพื่อชุมชน

 กิจกรรมที่ 2 
นิทรรศการความรู้ด้านไอซีที

 กิจกรรมที่ 3
ระบบห้องสมุดดิจิตทัลเพื่อการศึกษา 
(คิดดี ที่ มศว)

นอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรม อบรมเสริมสร้างสมรรถนะด้านไอซีทีเพื่อประชาชน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (รับจำนวนจำกัด) ให้แก่ คณาจารย์ นักการศึกษา หรือบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ระหว่างวันที่ 29-30 มกราคม 2553 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคาร 16 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
[
โครงการ | กำหนดการ | แบบตอบรับ ]

สอบถามรายละเอียดการอบรม เพิ่มเติมได้ที่ 0-2649-5000 ต่อ 5048, 5067 หรืออีเมล
cec_3@swu.ac.th
  
หรือโทรสาร 0-2259-2217
 

  

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับภาพรวมของงานครั้งนี้

Submit Survey  View Results


งาน IT วิชาการ ครั้งที่ 2
29-30 มกราคม 2553

Copyright 2009 by Computer Center