ประชุมวิชาการ “มศว IT วิชาการ ครั้งที่ 4”
 

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ สำนักคอมพิวเตอร์ และ สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา  กำหนดจัดงาน ประชุมวิชาการ : มศว IT วิชาการ ครั้งที่ 4 ในหัวข้อเรื่อง "ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่  21 (21 st Century Skills)" ระหว่างวันที่ 28-29 มิถุนายน 2555  เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ ชั้น 1, 4 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช  บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  เลขที่ 114 ถนนสุขุมวิท ซอยสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร  

บรรยายวิชาการ
บรรยายวิชาการและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทักษะการเรียนรู้ในยุคศตวรรษที่ 21 จากวิทยากรที่มีชื่อเสียงและมีประสบการณ์ในเรื่องนี้ ได้แก่

ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์ พานิช
 

นายแพทย์ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์

 
นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
 

ตัวแทนจาก LibNet (PRIMO),
Book Promotion (Summon), OCLC

 

วันที่ 28 มิถุนายน 2555  ( กำหนดการ )
หอดนตรีและศิลปะการแสดง ชั้น 4 
อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช  บัวศรี

   

นิทรรศการด้านไอซีทีและผลงานวิชาการ
แสดงนิทรรศการความรู้ด้านไอซีทีเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และในปีนี้ได้ร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย จัดกิจกรรม Gadgets 2012 : Open the Apps World เป็นครั้งแรกกับการเปิดโลก Application และการนำเสนอ Application / เทคโนโลยีใหม่ๆ

ระหว่าง 28-29 มิถุนายน 2555  เวลา 9.00-16.00 น.
บริเวณ ชั้น 1 
อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช  บัวศรี

   

ฝึกอบรม "การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์"

นอกจากกิจกรรมบรรยายวิชาการและนิทรรศการแล้ว ยังได้จัดอบรมเกี่ยวกับเรื่อง "การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์" โดยทีมผู้ที่มีประสบการณ์ รับผู้เข้าอบรมจำนวนจำกัด

วันที่ 29 มิถุนายน 2555  เวลา 9.00-16.00 น.
ห้องฝึกอบรม 102  ชั้น 1
สำนักหอสมุดกลาง

สำหรับนิสิต มศว ที่เข้าร่วมกิจกรรมในงานครั้งนี้ สามารถลงบันทึกกิจกรรมของนิสิตได้ 
                          (กลุ่ม 2 : กิจกรรมจริยธรรม/บุคลิกภาพ)

Tags 
ย้อนภาพกิจกรรม มศว IT วิชาการ ครั้งที่ 3
 

ภาพกิจกรรม

Tags 


รายงานผลการดำเนินงาน 
มศว IT วิชาการ ครั้งที่ 4

Quick Link
 
สถาที่จัดงาน
 


 อาคารนวัตกรรม
ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Copyright 2009 by Computer Center