โครงการประชุมวิชาการ : มศว IT วิชาการ ครั้งที่ 3
 
หลักการและเหตุผล | วัตถุประสงค์ | หน่วยงานรับผิดชอบ | ระยะเวลาดำเนินโครงการ  | สถานที่จัดประชุมวิชาการ  |  คุณสมบัติของผู้เข้าโครงการ  | วิธีการจัดกิจกรรม  |  ผลที่คาดว่าจะได้รับ | ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ | คณะกรรมการบริหารโครงการ
 
Show as single page

 หลักการและเหตุผล

นโยบายการบริหารราชการแผ่นดิน ฉบับปี พ.ศ. 2552 - 2554  ได้กำหนดนโยบายที่มุ่งพัฒนาคนไทยทุกกลุ่มทุกวัยให้ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานสากลตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนตลอดชีวิต โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ประชาชนคนไทยให้มีศักยภาพเพื่อการดำรงชีวิตและมีศักยภาพในการนำความรู้ไปประกอบอาชีพแห่งตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาประชาชนในด้านความรู้ความสามารถในการใช้ระบบไอซีที (ICT) หรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นอย่างมาก นโยบายดังกล่าวได้เน้นในประเด็นสำคัญหลายอย่าง อาทิเช่น

  • การกำหนดให้กลุ่มผู้ด้อยโอกาสสามารถเข้าถึง ICT และ นำICT มาใช้ประโยชน์ในการเรียนรู้ในการเรียนรู้และประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 
  • การพัฒนาบุคลากรด้าน ICT ให้มีมาตรฐานวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 30
  • การพัฒนาและจัดระบบให้บุคลากรภาครัฐไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ให้สามารถเข้าถึงและนำ ICT มาใช้ประโยชน์ในการทำงานและการเรียนรู้
  • การพัฒนาให้ประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จาก ICT ในชีวิตประจำวันได้ เป็นต้น

ประกอบกับกระแสการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยและมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ได้ส่งผลโดยตรงต่อการดำเนินชีวิตโดยปกติของคนในสังคมปัจจุบันอย่างสิ้นเชิง  เกิดมีสังคมไร้พรหมแดนแบบใหม่ที่ผู้คนเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เกิดการทำงานร่วมกัน เกิดปฏิสัมพันธ์กันบนระบบไซเบอร์อย่างกว้างขวาง ที่รู้จักกันในนามของ “เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Networking)”  โครงการ  Cyber Education  Center  สำนักคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ส่งผลต่อสังคมใหม่  จนได้ก่อให้เกิดกระบวนทัศน์ของการเรียนรู้แบบใหม่ ดังนั้นการพัฒนาการศึกษาให้แก่นักเรียน นิสิตนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนให้ถึงพร้อมด้วยปัญญาและมีความสามารถในการเรียนรู้ไปกับสังคมเครือข่ายออนไลน์ (Learning in Social Networking) และรู้จักการใช้ประโยชน์จากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงเป็นหัวใจสำคัญที่โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน:โครงการ Cyber Education  Center ตระหนักถึงและขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมนโยบายของรัฐในการพัฒนาประชาชน จึงได้จัดโครงการประชุมวิชาการ : " มศว IT วิชาการ ครั้งที่ 3 " ขึ้นโดยจัดเป็นกิจกรรมบรรยายวิชาการและนิทรรศการด้าน ICT เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชน เพื่อให้นักเรียน นิสิตนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนได้เข้าใจและติดตามความก้าวหน้าด้าน ICT และการเรียนรู้ในยุคเครือข่ายสังคมออนไลน์ได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ และประการสำคัญเพื่อเป็นเวทีในการแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ร่วมกัน


หลักการและเหตุผล | Page 1 of 10 | วัตถุประสงค์

Copyright 2009 by Computer Center