งาน มศว IT วิชาการ ครั้งที่ 3 : รายนามคณะกรรมการดำเนินงาน
 

เพื่อให้การดำเนินงาน “งาน มศว IT วิชาการ ครั้งที่ 3” เป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุตามเป้าหมายของงาน โดยมีคณะกรรมการดำเนินงานดังนี้

คณะกรรมการอำนวยการ | คณะกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมบรรยายวิชาการ | คณะกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมนิทรรศการ | คณะกรรมการฝ่ายวีดิทัศน์และประชาสัมพันธ์ | คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่ | คณะกรรมการฝ่ายจัดเลี้ยงและของที่ระลึก | คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน | คณะกรรมการฝ่ายประสานงานทั่วไป
 
Show as single page

รายนามคณะกรรมการอำนวยการ

1.     อธิการบดี

ที่ปรึกษา

2.     ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ที่ปรึกษา

3.     รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

ประธานกรรมการ

4.     คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

กรรมการ

5.     คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

กรรมการ

6.     ผู้อำนวยการสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา

กรรมการ

7.     ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง

กรรมการ

8.     ผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้

กรรมการ

9.     อาจารย์อรรณพ โพธิสุข

กรรมการ

10.  อาจารย์อุราพร  ศุขะทัต

กรรมการ

11.  ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์

กรรมการและเลขานุการ

12.  นายสมบุญ  อุดมพรยิ่ง

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

13.  นางศิริศศิเกษม สุโพธิ์ภาค

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ


คณะกรรมการอำนวยการ | Page 1 of 8 | คณะกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมบรรยายวิชาการ

Copyright 2009 by Computer Center