งาน มศว IT วิชาการ ครั้งที่ 3 : นิทรรศการและจำหน่ายสินค้า
 

นิทรรศการด้านไอซีทีและผลงานวิชาการ
แสดงนิทรรศการความรู้ด้านไอซีทีเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และนิทรรศการผลงานของนิสิตวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์  นิสิตสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

ภายในงานนิทรรศการยังมีกิจกรรมบรรยายด้านไอที และการตอบคำถามชิงรางวัลมากมาย

ระหว่าง 16-17 มิถุนายน 2554
ณ บริเวณ ชั้น 1-4 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช  บัวศรี

   
 

จำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์คุณภาพด้านไอที
ภายในงานมีบูทร้านค้าจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์คุณภาพด้านไอที ในราคาถูก

 ระหว่าง 16-17 มิถุนายน 2554
ณ บริเวณ ชั้น 1 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช  บัวศรี

กำหนดกิจกรรมบรรยายในเวทีเล็ก งานนิทรรศการ
ณ เวทีเล็ก บริเวณชั้น 1 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี

  • วันที่ 16-17  มิถุนายน 2554

เวลา

รายการ

หน่วยงาน

9.30 – 10.00 น.

การนำเสนอสื่อในปี 2011

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

10.00-10.30 น.

เครือข่ายสื่อประชาสัมพันธ์ (Digital Signage)

บริษัทเอ็มบ็อกซ์ มัลติมีเดีย จำกัด

10.30-11.00 น.

การเรียนรู้ของคนรุ่นใหม่ในยุคดิจิตอล

สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้

11.00-11.30 น.

ก้าวล้ำเทคโนโลยีกับริโก้

บริษัทริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด

11.30-12.00 น.

ระบบวิเคราะห์การจัดงานนิทรรศการเชิงสถิติ
ด้วยอาร์เอฟไอดี (
RFID)

คณะวิทยาศาสตร์

12.00-12.30 น.

สังคมออนไลน์กับ U-Store

บริษัทยูฟิคอน จำกัด

12.30-13.00 น.

เทคโนโลยี Virtualization กับมหาวิทยาลัย

สำนักคอมพิวเตอร์

13.00-13.30 น.

High performance CPU 2011

บริษัท รียูเนี่ยน โซลูชั่น จำกัด

13.30-14.30 น.

พิสูจน์ความก้าวล้ำ iPhone และ Android

คณะวิศวกรรมศาสตร์

14.30-15.00 น.

การนำเสนอบทเรียนด้วยสื่อสมาร์ทบอร์ด

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปรวี

 หมายเหตุ : มีปรับเปลี่ยนเวลาและหัวข้อเพื่อความเหมาะสม สำหรับช่วงเวลา 13.30-15.00 น.

Copyright 2009 by Computer Center