งาน มศว IT วิชาการ ครั้งที่ 5 : แผนผังสถานที่จัดงาน
 

   

 อาคารนวัตกรรม 
ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
(สถานที่จัดงาน บริเวณชั้น 1,4)

 

 

 

   
   

 

Copyright 2009 by Computer Center