งาน มศว IT วิชาการ ครั้งที่ 3

ภาพกิจกรรม

Tags 

โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน (บก13 โครงการ Cyber Education Center) สำนักคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ร่วมกับสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ สำนักหอสมุดกลาง และ สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา

จัดงานประชุมวิชาการ มศว IT วิชาการ ครั้งที่ 3
ณ อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช  บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

16 มิถุนายน 2554 เวลา 9.00 – 16.00 น.
ณ โรงละครอโศกมนตรีนาฏยศาลา ชั้น 4 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี

บรรยายวิชาการและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้ในยุคเครือข่ายสังคมออนไลน์
ในหัวข้อ Learning in Social Networking จากวิทยากรที่มีชื่อเสียงและมีประสบการณ์ในเรื่องนี้

16-17 มิถุนายน 2554 เวลา 9.00 – 16.00 น.
บริเวณ ชั้น 1 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี

นิทรรศการด้านไอซีทีและผลงานวิชาการแสดงนิทรรศการความรู้ด้านไอซีทีเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และนิทรรศการผลงานของนิสิตวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ นิสิตสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เป็นต้น ภายในงานนิทรรศการยังมีกิจกรรมบรรยายด้านไอที และการตอบคำถามชิงรางวัลมากมาย

 

นอกจากนี้ภายในงานยังมีบูทร้านค้ามากมาย มาจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์คุณภาพด้านไอที

การตอบรับเข้าร่วมงาน

นักเรียน นิสิต นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไป ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมและฟังบรรยายวิชาการ ในวันที่ 16 มิถุนายน 2554 สามารถทะเบียนได้ 2 ช่องทางคือ

1. ลงทะเบียนออนไลน์
สำหรับ
นิสิต และบุคลากร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ บุคคลภายนอก 

 2. Download ใบตอบรับเข้าร่วมงาน กรอกรายละเอียดแล้วส่งกลับมายัง
สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โทรสาร 0 2259 2217 หรืออีเมล
swuit@swu.ac.th 
ภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2554  โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตลอดงาน

สอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายประสานงานทั่วไป
คุณศิริศศิเกษม สุโพธิ์ภาค    โทร. 0 2649 5000 ต่อ 5076  มือถือ  08 1590 9362 
คุณสมบุญ อุดมพรยิ่ง          โทร. 0 2649 5000 ต่อ 5072  มือถือ  08 3499 0061

หมายเหตุ
โรงเรียนใดสนใจ มาเยี่ยมชมนิทรรศการเป็นหมู่คณะ ทางคณะจัดงานยินดีอำนวยความสะดวกให้เป็นพิเศษ
นิสิต มศว ที่เข้าร่วม สามารถลงบันทึกกิจกรรมของนิสิตได้ (กลุ่ม 2 : กิจกรรมจริยธรรม/บุคลิกภาพ)

Copyright 2009 by Computer Center