หลักการและเหตุผล | วัตถุประสงค์ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | คณะกรรมการบริหารโครงการ | ระยะเวลาดำเนินโครงการ | สถานที่จัดประชุมวิชาการ | คุณสมบัติของผู้เข้าโครงการ | วิธีการจัดกิจกรรม | กำหนดการ | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ | ดาวน์โหลด | ลงทะเบียนออนไลน์
 
Show as single page

ในศตวรรษที่ 21 เป็นยุคที่เทคโนโลยีมีการพัฒนาไปอย่างมาก เน้นความทันสมัย สะดวก รวดเร็วจนทำให้บุคคลสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีและนำมาใช้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้แห่งตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถนำไปประยุกต์เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตนต้องการได้   นอกจากนี้การจัดการศึกษาในปัจจุบันยังมุ่งเน้นให้มีการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ให้ความสำคัญและเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ใฝ่หาความรู้ด้วยตนเอง เพื่อให้กระบวนการเรียนรู้นั้นเกิดเป็นความรู้ที่ยั่งยืน และสามารถนำไปเชื่อมโยงต่อยอดในการค้นคว้าความรู้ด้านอื่นๆ ต่อไป  ทำให้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ในปัจจุบันจึงมีพัฒนาการเพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้แบบเอกัตบุคคล ให้ผู้เรียนสามารถจัดการเรียนรู้แห่งตนให้เท่าทันโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลง  และเน้นการพัฒนาทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคลเพื่อสร้างเครือข่ายความรู้  และช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้อย่างง่ายดาย  ดังนั้นทักษะในศตวรรษที่ 21 ในประเด็นความสามารถด้านเทคโนโลยี (Technology) จึงเป็นเรื่องสำคัญยิ่งที่ทุกคนต้องมี  เพื่อให้สามารถเลือกและใช้เทคโนโลยีด้านต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง และนำไปใช้ในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การทำงาน และการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เหมาะสม และมีคุณธรรม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้ตะหนักถึงความสำคัญในเรื่องนี้ และได้กำหนดแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฉบับปี 2553-2567  และแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ พุทธศักราช 2555- 2559 ไว้หลายประการ ทั้งใน แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์หลัก (Super Strategic Action Plan – SSAP 5 ที่กำหนดเป้าประสงค์การผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรมและมีอัตลักษณ์ด้าน  “ความสามารถในการใช้ ICT (Information Communication Technology)”  และในแผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์ (Strategic Action Plan – SAP 5 ก็ได้ให้ความสำคัญต่อการใช้เครื่องมือทางการบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมเพื่อการพัฒนาระบบบริหารที่มีคุณภาพ
เครื่องมือทางเทคโนโลยีที่สามารถนำมาประยุกต์เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การบริหารงานให้มีประสิทธิภาพในปัจจุบันมีความหลากหลายเป็นอย่างมาก สำนักคอมพิวเตอร์จึงได้จัดโครงการประชุมวิชาการ : " มศว IT วิชาการ ครั้งที่ 5 " ขึ้นโดยจัดเป็นกิจกรรมบรรยายทางวิชาการ และจัดนิทรรศการ “การประยุกต์ระบบ Google Apps for Education ในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ” ขึ้น  เพื่อให้ความรู้แก่นิสิต คณาจารย์ ผู้บริหาร และบุคลากร และเพื่อเป็นเวทีในการแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ร่วมกัน


หลักการและเหตุผล | Page 1 of 13 | วัตถุประสงค์
ภาพกิจกรรม งาน มศว IT วิชาการ ครั้งที่ 5
 
Tags 
ภาพกิจกรรม งาน มศว IT วิชาการ ครั้งที่ 4
 
All Albums » ภาพ 1 : กิจกรรมบรรยายวิชาการ Tags 

Copyright 2009 by Computer Center