ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมงานและฟังบรรยายวิชาการ งาน "มศว IT วิชาการ ครั้งที่ 4" (สำหรับบุคคลภายนอก)
ในวันที่ 28 มิถุนายน 2555 เวลา 8.30-16.00 น
โดยทำการกรอกข้อมูลส่วนบุคคลลงในระบบลงทะเบียนให้ครบถ้วนและถูกต้อง
หมดเขต การลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมงานและฟังบรรยายวิชาการ วันที่ 25 มิถุนายน 2555
หากมีข้อสงสัยติดต่อ ฝ่ายประสานงานทั่วไป
คุณอัญชลี มุสิกมาศ โทร. 0-2649-5000 ต่อ 5375 aunchale@swu.ac.th
คุณอุมาพร นาคะวัจนะ โทร. 0-2649-5000 ต่อ 5382 umapornn@swu.ac.th
หรือติดต่อที่ swuit@swu.ac.th
 
คำนำหน้าชื่อ* ศาสตราจารย์    รองศาสตราจารย์    ผู้ช่วยศาสตราจารย์    อาจารย์
นาย    นาง    นางสาว    อื่นๆ (ยศ) 
ชื่อ *
นามสกุล *
สถานภาพ * อาจารย์   บุคลากร   บัณฑิตศึกษา   นิสิต/นักศึกษา
อื่นๆ ระบุ 
ตำแหน่ง
หน่วยงาน*
e-mail Address * e.g. research@swu.ac.th
โทรศัพท์
โทรศัพท์มือถือ
หัวข้อประชุมที่สนใจเข้าร่วม*
28 มิถุนายน 2555
ทักษะที่ควรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 2109.15 - 10.30 น.
เรียนรู้วิธีรับมือกับผลกระทบทาง ICT10.45 - 12.00 น.
สื่อดิจิทัล : ประเด็นที่ควรใส่ใจในศตวรรษที่ 2113.00 - 14.30 น.
นำเสนอระบบ Single Search14.45 - 16.00 น.